Αντικείμενο έργου
Στόχος του HOPE Cluster είναι η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν και για διαφόρους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την παρούσα μορφή τους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν. Απώτερο όραμα του HOPE Cluster είναι η ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου του προτεινόμενος Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «HOPEcluster» είναι η παροχή καινοτόμων γυναικολογικών και μαιευτικών τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε γυναίκες που ήδη κυοφορούν ή επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και είναι μόνιμοι κάτοικοι ακριτικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων δικτύωσης με υγειονομικούς φορείς (πχ. ομάδες ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, νοσηλευτικά κέντρα, κα.) καθώς και με άλλους βοηθητικούς φορείς που συμμετέχουν στην υποβοήθηση των οικογενειών μετά την τεκνοποίηση, όπως είναι τα κέντρα απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας ή άλλες σύγχρονες μορφές φύλαξης και επιτήρησής τους. Οι τηλευπηρεσίες υγείας κρίνονται απαραίτητες σε χώρες στις οποίες η μορφολογία του εδάφους δεν βοηθά την γρήγορη και ασφαλή μετάβαση σε νοσοκομεία. Ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα, με τεράστια ακτογραμμή, νησιά, βουνά και απομακρυσμένες περιοχές, η χρήση τους χαρακτηρίζεται ως επιβεβλημένη με απώτερο στόχο την ισότιμη κατανομή των υπηρεσιών υγείας, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές και την μείωση των λειτουργικών εξόδων από άσκοπες διακομιδές, μεταφορές με ασθενοφόρα ή νοσηλεία ασθενών που δεν χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας. Παράλληλα, η πράξη «η γιαγιά της γειτονιάς», εκτός από το οικονομικό όφελος και την ασφάλεια που θα προσφέρει στις νέες μητέρες και γονείς, θα παρέχει σημαντική οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους της μέσης και τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα επανενταχτούν στην αγορά εργασίας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει τόνωση του πληθυσμού στην επαρχία, με τους νέους να θέλουν να παραμείνουν στο χωριό ή στο νησί τους, να δημιουργήσουν οικογένεια, και να επενδύσουν σε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα στον τόπο διαμονή τους.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής κοινωνίας και πληθυσμιακά και οικονομικά. Θα δημιουργηθούν άμεσες νέες θέσεις εργασίας υψηλής ιατρικής επιστημονικής εξειδίκευσης, (ιατροί, νοσηλευτές), καθώς και θέσεις υπαλλήλων πληροφορικής και συστημάτων διοίκησης. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν έμμεσες θέσεις εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, διότι αναμένεται να υπάρξει τόνωση του πληθυσμού στην επαρχία, με τους νέους να θέλουν να παραμείνουν στο χωριό ή στο νησί τους και να δημιουργήσουν οικογένεια Το συνεργατικό σχήμα θα προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, επηρεάζοντας πολλαπλασιατικά κάθε πυλώνα της τοπικής οικονομίας.
Περισσότερα

 

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Τίτλος Έργου:
Ένας Ευφυής Σύμβουλος Πρόβλεψης ΤΙΤΛΟΣ της Αντιληπτικής Ποιότητας στη
Δημοσιογραφία
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ iQJournalism
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-04616
Η ταχεία ανάπτυξη των νέων μέσων επικοινωνίας σε συνδυασμό με την έκρηξη των κοινωνικών δικτύων έχουν αλλάξει δραματικά το μοντέλο βάσει του οποίου οι μιντιακοί οργανισμοί δημοσιεύουν το περιεχόμενό τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το ακροατήριο καταναλώνει τις ειδήσεις. Η διαρκής αξιολόγηση των δημοσιογραφικών άρθρων μέσω των αλληλεπιδράσεων των χρηστών, έχει επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα στις αίθουσες σύνταξης, μετατρέποντας τις επισκέψεις (clicks), τις κοινοποιήσεις (shares) και τη δέσμευση (engagement) των χρηστών σε βασικές ποσοτικές παραμέτρους αξιολόγησης της επιτυχίας ενός δημοσιεύματος. Στο σημείο αυτό προκύπτει και η συνεισφορά του προτεινόμενου έργου, καθώς -μέχρι στιγμής- δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες και εργαλεία για τη βέλτιστη συγγραφή ενός κειμένου που προορίζεται για το διαδίκτυο, ένα φαινόμενο που οδηγεί συχνά σε τεχνικές “ψαρέματος κλικ” και σε ψευδείς ειδήσεις που επιτυγχάνουν μόνο τη στιγμιαία απόσπαση της προσοχής του αναγνώστη και συχνά την δυσαρέσκειά του.
Τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών έχει γίνει σημαντική έρευνα πάνω στην αντιληπτική ποιότητα (perceived quality) των δημοσιογραφικών άρθρων, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρίση και την ικανοποίηση του αναγνώστη. Έχει συλλεχθεί ένας πολύ αριθμός δημοσιευμάτων με ταυτόχρονη καταγραφή της συμπεριφοράς και της αξιολόγησης του αναγνώστη σε αυτά, ενώ τεχνικές ανάλυσης κειμένου και μηχανικής μάθησης προσπαθούν να βρουν συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός άρθρου και της αξιολόγησης του αναγνώστη. Τα αρχικά ευρήματα φανερώνουν ότι η πολικότητα, η έκταση του άρθρου, η αναλογία κειμένου-εικόνων και οι ακόλουθοι (Followers) του δημοσιογράφου επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, την αντιληπτική ποιότητα των δημοσιευμάτων. Έχοντας ως αφετηρία την ήδη πραγματοποιηθείσα έρευνα και το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο, η παρούσα πρόταση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα καινοτόμο προϊόν για την ελληνική αγορά των MME, μια Ευφυή Πλατφόρμα Συγγραφής Δημοσιογραφικών κειμένων, η οποία θα καθοδηγεί τους συντάκτες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την αναμενόμενη επιτυχία, αλλά και την ποιότητα του κειμένου τους, θέτοντας ορισμένους βασικούς στόχους, όπως η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου αποτελέσματος, η ενίσχυση της διάδοσης των δημοσιογραφικών κειμένων και η εξέλιξη της μηχανικής μάθησης στο πεδίο της αντιληπτικής ποιότητας του δημοσιογραφικού λόγου.

Περισσότερα

elEL

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο