Πιστοποίηση ποιότητας

ISO 9001-2015

Στόχος της InNews είναι να βελτιώνει και να τυποποιεί όλες τις λειτουργίες της, ώστε να εφαρμόζονται πάντα οι σωστές διαδικασίες και να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών, βάσει των εγκεκριμένων προτύπων. Παρακολουθεί συνεχώς αν τηρούνται όλοι οι κανόνες όπως αυτοί περιγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια καθώς επίσης διεξάγει τον τελικό έλεγχο των προϊόντων-λογισμικών πριν αυτά δοθούν προς χρήση.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015 με πεδίο εφαρμογής τις υπηρεσίες αποδελτίωσης.

elEL

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By continuing your browsing, we assume that you have no problem with that. EU explains it better here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο